Progrés de la obra

A TRES HABITAT sabem que el procés i les fases de construcció d’una promoció d’obra nova són una cosa que normalment es desconeix i que crea una mica d’incertesa.

Per aquest motiu hem dissenyat el següent calendari en el que d’una manera senzilla podràs veure en què consisteix cada etapa i mitjançant el ressaltat de les fotos sabràs en quin punt es troba la construcció a cada moment.

Projecte bàsic i d’execució

La direcció facultativa de la promotora elabora els projectes que definiran l'edifici.

Cimentaciò

Etapa en la qual es desenvolupa l'acta de replanteig, moviment de terres, materialització dels fonaments de l'edifici fins a cota 0.

Fase actual: Façana i coberta

En aquest moment es materialitzen tots els tancaments exteriors i interiors (envans) i es construeix la coberta amb les impermeabilitzacions corresponents.

Certificat final d'obra

La direcció facultativa redactarà aquest certificat que és part del projecte final d'obra, en el qual s'acredita que les obres s'han realitzat segons el projecte d'edificació i s'especifiquen les modificacions existents i la seva legalitat.

Revisió i neteja

En aquesta etapa es comprovarà que tot s'ha realitzat segons el projecte i que està en funcionament. També es realitzarà una neteja general per a lliurar l'obra en perfecte estat.

Llicència d’obres

Es sol·licita a l'ajuntament segons el projecte bàsic i una vegada obtinguda ens dona pas a poder iniciar l'obra.

Estructura

S'aixequen els forjats, pilars, bigues i murs que donaran forma a l'esquelet de l'edifici. També s'inclouen la preparació d'instal·lacions com els desguassos i el sistema elèctric.

Acabats

En aquesta fase es construeixen els paviments de sòl i paraments verticals (guix), instal·lacions (aigua, electricitat, calefacció,..) serralleria, fusteria interior, sanitaris, mobiliari de cuina,.... Aquí també inclourem escales, vestíbuls, ascensors....

Legalització de l'obra

Una vegada es té el certificat comencen els tràmits de legalització de l'obra on es realitzarà el llibre de l'edifici, la sol·licitud de les cèdules d'habitabilitat, llicència de 1a ocupació, alta de serveis.

Lliurament previst per al quart trimestre de 2024

Quan ja estiguin tots els tràmits acabats i els subministraments donats d'alta es procedirà al lliurament dels habitatges mitjançant la signatura de l'escriptura pública de compravenda davant notari.

Projecte bàsic i d’execució

La direcció facultativa de la promotora elabora els projectes que definiran l'edifici.

Llicència d’obres

Es sol·licita a l'ajuntament segons el projecte bàsic i una vegada obtinguda ens dona pas a poder iniciar l'obra.

Fase Actual: Cimentaciò

Etapa en la qual es desenvolupa l'acta de replanteig, moviment de terres, materialització dels fonaments de l'edifici fins a cota 0.

Estructura

S'aixequen els forjats, pilars, bigues i murs que donaran forma a l'esquelet de l'edifici. També s'inclouen la preparació d'instal·lacions com els desguassos i el sistema elèctric.

Façana i coberta

En aquest moment es materialitzen tots els tancaments exteriors i interiors (envans) i es construeix la coberta amb les impermeabilitzacions corresponents.

Acabats

En aquesta fase es construeixen els paviments de sòl i paraments verticals (guix), instal·lacions (aigua, electricitat, calefacció,..) serralleria, fusteria interior, sanitaris, mobiliari de cuina,.... Aquí també inclourem escales, vestíbuls, ascensors....

Certificat final d'obra

La direcció facultativa redactarà aquest certificat que és part del projecte final d'obra, en el qual s'acredita que les obres s'han realitzat segons el projecte d'edificació i s'especifiquen les modificacions existents i la seva legalitat.

Legalització de l'obra

Una vegada es té el certificat comencen els tràmits de legalització de l'obra on es realitzarà el llibre de l'edifici, la sol·licitud de les cèdules d'habitabilitat, llicència de 1a ocupació, alta de serveis.

Revisió i neteja

En aquesta etapa es comprovarà que tot s'ha realitzat segons el projecte i que està en funcionament. També es realitzarà una neteja general per a lliurar l'obra en perfecte estat.

Lliurament

Quan ja estiguin tots els tràmits acabats i els subministraments donats d'alta es procedirà al lliurament dels habitatges mitjançant la signatura de l'escriptura pública de compravenda davant notari.